Ban của chúng tôi

Hội đồng quản trị của Element Society

Hội đồng Quản trị Hội Vật lý Nhân tạo phản ánh đội ngũ nhân viên của chúng tôi. Trong số đó có rất nhiều kinh nghiệm, chuyên môn và sáng kiến. Hội đồng giám sát tổ chức từ thiện và công việc của nó.

Họ đảm bảo chúng tôi đang trên con đường, hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi để phá vỡ mặt đất mới. Chúng tôi nhìn vào những người chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi để thay đổi thế giới và yêu cầu họ hướng dẫn chúng tôi với kiến ​​thức, kinh nghiệm và sự nhiệt tình của họ.

Hugh Mann Adamson
Ian Balshaw
Trustee
Sophie Eyre
Joe Parkinson
Trustee
Johnny Pawlick
Trustee
John Rigby
Andrew Wood
Thủ quỹ

Xã hội nguyên tố